Privacyverklaring

PRAKTIJKGEGEVENS

drs. Michel H.F. de Vries
Vlamoven 5, 9792 TK Ten Post
tel. : 0634487103 (met voice mail)

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze privacyverklaring van praktijk Post Michel, waarin ik u informeer hoe ik met uw persoonsgegevens om ga, vloeit voort uit de AVG.

Als uw behandelend therapeut leg ik een dossier van u aan.
In dit dossier staan uw NAW gegevens, uw geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en uw e-mailadres.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik de bijzonderheden over uw gezondheid en uw klachten beschrijf,  alsmede de medische anamnese en de medische situatie tijdens de behandeling.
Gegevens over uw gezondheid en uw behandeling noemt de AVG Bijzondere Persoonsgegevens. Deze gegevens mag ik alleen met uw expliciete toestemming gebruiken (verwerken) en ook niet meer gegevens dan noodzakelijk voor uw behandeling. Dat zijn steeds gegevens die u zelf aan mij heeft verstrekt.

 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik gebruik uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ik ze heb gekregen; dat doel is uw behandeling.
Dat betekent dat uw gegevens vertrouwelijk zijn en dat ik uw gegevens niet deel met anderen.
Op grond van de AVG dien ik uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Ook als arts niet praktiserend vind ik het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en voel ik mij gehouden aan het beroepsgeheim.

 

Ik deel uw gegevens niet met anderen, tenzij ik daarvoor uw expliciete toestemming heb gekregen.
Ik kan uw toestemming om uw gegevens met anderen te delen onder meer in de volgende gevallen vragen:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Wanneer ik na het consult een middel  of meerdere middelen adviseer,  stuur ik een e-mail naar de groothandel of apotheek met het verzoek dit middel of deze middelen bij u thuis af te leveren. Hiervoor maak ik gebruik van uw NAW gegevens. Dit doe ik uit het oogpunt van veiligheid, zodat u het juiste middel of de juiste middelen ontvangt in de juiste toedieningsvorm van de juiste firma en indien van toepassing  in de juiste potentie.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Daarbij ben ik wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen en  verplichtingen voortvloeiend uit mijn aansprakelijkheidsverzekering. Dat betekent dat ik na afloop van uw behandeling uw gegevens in het cliëntendossier maximaal 20 jaar bewaar, overeenkomstig de bewaartermijn opgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Op grond van fiscale verplichtingen bewaar ik factuurgegevens 7 jaar. Ten behoeve van mijn fiscale administratie wordt een kopie van uw nota, alsmede het daarbij behorend bankafschrift (alleen indien van toepassing) periodiek verwerkt door mijn accountant. Op (de kopie van) uw nota staan uw naam, adres en woonplaats, alsmede de vermelding dat het een natuurgeneeskundig consult betreft en de kosten ervan.

 

Uw rechten 

AVG en Wgbo

U heeft het recht mij te vragen welke gegevens van u in mijn gegevensbestanden zijn opgenomen.
U heeft eveneens het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Ook kunt u een afschrift van uw persoonsgegevens bij mij opvragen.
Als u van deze rechten gebruik wilt maken kunt u uw verzoek richten aan mij.

 

Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) 

De Wabvpz is een aanvulling op de WGBO en de privacywet AVG. Deze wet geeft u het recht op elektronische (digitale) inzage en recht op een elektronisch afschrift van de gegevens die ik van u bijhoud.

Praktijk Post Michel stelt geen cliëntgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar en beheert uitsluitend een digitaal dossier in een beveiligde, van internet afgesloten, personal computer.

Praktijk Post Michel kan daarom niet voldoen aan het recht op elektronische inzage of afschrift, maar uiteraard wel aan het recht op inzage en afschrift door u een papieren versie te overhandigen. Met de ondertekening van de toestemmingsverklaring geeft u aan hiermee akkoord te gaan.

 

Michel de Vries – Vlamoven 5  – 9792 TK Ten Post (Gr.) –  06 3448 7103 –  postmichelnatuurgeneeskunde@gmail.com